banner fiskars2

Vpis

Gradnja kolesarskih povezav se preveša v zaključno fazo

Foto: Matevž Hribar Foto: Matevž Hribar

Deset slovenskogoriških občin je pristopilo k izgradnji kolesarskih povezav, saj želijo celovito urediti in smiselno povezati kolesarsko infrastrukturo po razgibanem območju Slovenskih goric. Projekt so razdelili v štiri operacije. Pomembno vlogo pri projektu ima tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki izvaja projekt v navezavi na državne kolesarske povezave (DKP). V sklopu teh operacij bo zgrajenih okrog 60 km kolesarskih povezav v izvedbi občin in dodatnih 23 km v okviru državne kolesarske mreže (DKM) v izvedbi DRSI. Vrednost del brez DRSI je okrog 16 milijonov, od tega je 11,2 milijona odobrenih sredstev sofinanciranja, in sicer 80 odstotkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 odstotkov iz proračuna Republike Slovenije (RS). Ostala sredstva zagotovijo občine, vključene v projekt. Več o posameznih odsekih in operacijah nam je povedal mag. Srečko Aleksander Padovnik iz Razvojne agencije Slovenske gorice, ki vodi projekt.

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart–Cerkvenjak–Trnovska vas smiselno povezujejo občine Trnovska vas, Sveti Andraž, Cerkvenjak in Sveta Trojica z Lenartom kot središčem osrednjih Slovenskih goric. Projekt je razdeljen več faz: prva faza je dvosmerna kolesarska povezava v dolžini 4,9 km ob regionalni cesti Lenart–Sveta Trojica in naprej do Oseka, ki se zaključi vzporedno z lokalno cesto Osek–Benedikt. Vrednost del je dobra dva milijona in bodo zaključena letos poleti. DRSI pa izvaja sanacijo plazu in ureditev krožišča pri Sveti Trojici v vrednosti 2,79 milijona evrov, ki bosta zaključeni januarja prihodnje leto.
Kolesarska povezava se nadaljuje prek Oseka kot enostranska dvosmerna kolesarska povezava, nadaljuje pa se v glavnem kot souporaba regionalne ceste Sveta Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci in lokalne ceste Cenkova–Cerkvenjak v skupni dolžini 5 km. Večina del je že izvedenih in njihova vrednost znaša dobrega pol milijona evrov. Kolesarska povezava se nadaljuje proti Vitomarcem s souporabo motornega prometa in kolesarjev, na območju občine Sveti Andraž pa poteka kot enostranska dvosmerna kolesarska steza. Skupna dolžina že zaključenega odseka je 4,2 km in je stal dobrega pol milijona evrov. Od Svetega Andraža do Trnovske vasi je povezava v dolžini 4 km zgrajena kot enostranska dvosmerna kolesarska steza, manjši del, na območju naselja Vitomarci, pa po obstoječem vozišču. Vrednost izvedenih del je nekaj več kot 1,7 milijona evrov z davkom. Občine bodo na tej trasi skupaj vzpostavile 18,1 km kolesarskih povezav, vrednost gradnje (brez investicije DRSI) pa je 4,75 milijona evrov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3.046.383,29 evra.

Kolesarska povezava na območju ORP Slovenskih goric: Lenart–Sveta Ana–Trate smiselno povezuje občini Sveta Ana in Šentilj (mejni prehod Trate) z občino Lenart kot središčem osrednjih Slovenskih goric ter se gradi v več odsekih. Prvi poteka od križišča Lenart–Trate v Žicah, ob regionalni cesti Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica do križišča »pri Ajlecu«, in sicer v dolžini 2.488,95 m. Ta odsek se zaradi rekonstrukcije ceste (DRSI) gradi sočasno z rekonstrukcijo ceste. Naslednji odsek pa od križišča »pri Ajlecu« mimo Rožmanovega mlina za Zgornjo Ščavnico in Črnce. Dolžina trase je 3.089,24 m. Dela so v zaključni fazi izvedbe. Tretji odsek poteka od križišča »pri Ajlecu«, po regionalni cesti skozi središče naselja Sv. Ana, kjer se naveže na že zgrajeno kolesarsko povezavo. Dela so v izvajanju. Dolžina odseka je 1.513 m, ki ji moramo dodati še 386 m povezave, ki jo bo zgradil DRSI v okviru sanacije plazu. Dolžina vseh treh odsekov je 7,1 km in bodo zaključeni do poletja, njihova skupna vrednost pa je dobrih 1,6 milijona evrov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.310.362,01 evra.
DRSI bo v tem času izvedla sanacijo plazu na Zgornji Ročici z izgradnjo kolesarke, ki se navezuje na povezavo do centra Svete Ane. V okviru te operacije bo DRSI zgradila tudi tri odseke državne kolesarske povezave. Prva dva obsegata 4,5 km enostranske dvosmerne kolesarske povezave ob regionalni cesti Lenart–Trate. Tretji pa 6,8 km enostranske dvosmerne kolesarske steze in 2,6 km kot souporabo cestišča do naselja Trate, do mosta na Muri. Za te tri odseke je pogodbena vrednost gradnje 3,8 milijona evrov, dela pa naj bi zaključili do konca letošnjega leta.

Trasa Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart–Benedikt se začne z navezavo na obstoječo kolesarko v Industrijski coni v Lenartu in poteka ob državni cesti Lenart–Gornja Radgona skupne dolžine 3,5 km do nadomestne gradnje mostu čez Ročico, v sklopu katere bo zgrajenih 211 m povezave. Nadomestna gradnja je v izvedbi DRSI in znaša dober milijon evrov. Nato se kolesarska povezava nadaljuje v dolžini 534 m do avtobusnega postajališča Ženjak. Vrednost izgradnje kolesarskih povezav v dolžini 4 km znaša skupaj z davkom dobra dva milijona evrov. Vsa dela bodo zaključena do poletja. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.356.425,26 EUR.

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina–Lenart–Zgornja Senarska so najobsežnejši projekt sodelovanja štirih občin: Lenart, Pesnica, Sveti Jurij in Sveta Trojica. DRSI pa z izgradnjo DKP zagotovi neprekinjenost povezav. V okviru tega projekta bo zgrajenih 30,1 km kolesarskih povezav, DRSI pa bo zgradil še dodatnih 12,1 km. V okviru projekta je predvidenih več odsekov. Prvi je Jarenina–Vosek, kjer bo zgrajenih 8 km pretežno ločenih kolesarskih povezav od Zmrzleka do Dveri Paxa v Jarenini z zaključkom v jareninskem križišču v Vosku z navezavo na traso Jurovski Dol–Pernica. Pogodbena vrednost del je 1,73 milijona evrov in bo zaključena poleti. Naslednji odsek je od Lenarta do Jurovskega Dola v dolžini 5,13 km, ki bo zaključen poleti, njegova vrednost pa znaša 1,5 milijona evrov.
Naslednja trasa, katere vrednost znaša slaba 2 milijona evrov in bo zaključena poleti v dolžini 12,2 km, poteka od Jurovskega Dola za osnovno šolo proti Pesnici do Voska in se pri Perniškem jezeru naveže na regionalno cesto Pesnica–Lenart in s tem na državno traso G16.
Kolesarska povezava poteka tudi od regionalne ceste Lenart–Maribor vzporedno z lokalno cesto Lormanje–Spodnja Voličina skozi naselji Lormanje in Šetarova v dolžini 4,14 km. Vrednost del, ki so v teku, je slaba 1,2 milijona evrov. Del trase v dolžini 583 m pa se naveže na s strani DRSI izgrajenega krožišča do konca naselja Zgornja Senarska – Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dela oddala. Izvajalec Komunala Slovenske gorice bo v kratkem pričel z delom, pogodbena vrednost tega odseka pa znaša 119.560,00 evrov. Vrednost vseh oddanih del po tem projektu znašajo 6,67 milijona evrov z davkom. Projekt bo zaključen poleti, razen DRSI bo dela izvajal še v letu 2024. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 5.541.421,66 evra, in to za vse štiri vključene občine skupaj.

V projektu sodeluje tudi DRSI z izgradnjo DKP Pernica–Lenart–Radehova–Trojiško jezero. Gradnja 2,7 km od Lenarta do Trojiškega jezera naj bi se začela spomladi 2024 in bo stala 1,76 milijona skupaj z izgradnjo krožišča proti industrijski coni. Kot zadnji ostaja še odsek od Pernice do Lenarta (do krožišča pri Poleni) v skupni dolžini 9,49 km, ki bi ga DRSI naj začel graditi poleti 2023.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logo eu kolesarke 2 

Nazadnje urejeno: sreda, 19 april 2023 20:19