banner fiskars2

Vpis

Za investicije skoraj milijon evrov

Občina bo letos med drugim prenovila ostrešje na kulturnem delu zgradbe občine in kulturni dom, ki že kliče po sanaciji. Občina bo letos med drugim prenovila ostrešje na kulturnem delu zgradbe občine in kulturni dom, ki že kliče po sanaciji.

Novi Občinski svet Občine Cerkvenjak je po opravljeni javni obravnavi sprejel občinski proračun za letošnje leto, ki je na prihodkovni strani »težek« 2,416, na odhodkovni pa 2,536 milijona evrov. Načrtovani primanjkljaj znaša okoli 110 tisoč evrov. Občina Cerkvenjak, ki spada med manj zadolžene občine v Sloveniji, namerava namreč najeti kredit za nakup lokala za lekarno.

Občina bo letos največ sredstev iz svojega proračuna namenila za investicije, saj bo za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenila kar 986 tisoč evrov. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, do katerih so upravičeni po predpisih (plačilo razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno za vrtec; plačilo prevozov učencev v šolo; regresiranje malic za šolarje; regresiranje bivanja starejših v domovih za starejše; spodbude za novorojence itd.), je v občinskem proračunu rezerviranih 507 tisoč evrov, za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam, med katera spadajo gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druga društva ter ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu, pa nekaj več kot 72 tisoč evrov.

Iz načrta razvojnih programov je razvidno, da bo Občina Cerkvenjak letos za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest namenila nekaj več kot 311 tisoč evrov (gre za investicije v različne faze modernizacije cestnih odsekov Brengova–Zibote–Cerkvenjak, Smolinci–Novinci, Cogetinci–Kocmut–Grabonoški Vrh, Andrenci–Kšela–Hojnik, Kadrenci–Omulec, Kunova–Komarnica–Slaček, Brengova–Vodule–Vanetina, Cerkvenjak–Kostanjevec–Govedič, Cerkvenjak–Osojnica–Cogetinci in Canjkova–Kozar–Fekonja. Na šestih križiščih in ob pešpoti Slaček–Dobaja v Brengovi pa bodo namestili solarne svetilke.

Nadaljevala se bo tudi izgradnja kolesarskih poti na območju ORP Slovenske gorice. Letos bodo za to namenili nekaj več kot 26 tisoč evrov, od tega bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 11.500 evrov.

Občina načrtuje tudi rekonstrukcijo vodovoda Župetinci–Smolinci in izgradnjo vodovoda Grabonoški Vrh ter obnovo vodovodnega omrežja skozi naselje Cenkova–Cogetinci.

Prav tako bo Občina Cerkvenjak letos razširila pokopališče in uredila prostor za raztros pepela, kar je po zakonu obvezno. Financirala bo tudi pripravo projektne dokumentacije za razširitev vrtca iz petih na devet oddelkov, kar bo predvidoma stalo 0,8 milijona evrov.

Občina bo za spodbujanje gostinstva in turizma novelirala projektno dokumentacijo za ureditev razglednega stolpa na gasilskem domu v Cerkvenjaku.

V Vitalin parku bo Občina Cerkvenjak letos zgradila igrišče za odbojko na mivki, za kar bo polovico sredstev prispevala fundacija za šport.

Občina bo letos poskrbela tudi za sanacijo občinske zgradbe in kulturnega doma. V prvi fazi bodo prenovili ostrešje na kulturnem delu objekta, kjer že zamaka. Za načrtovano sanacijo je v proračunu na razpolago 45 tisoč evrov. 

Nazadnje urejeno: sreda, 01 februar 2023 08:57